پروژه نیروگاه آب و برق قشم مپنا

تامین، حمل و نصب پروژه نیروگاه تولید همزمان برق و آب قشم مپنا سال ۱۳۹۶