طرح و ساخت پروژه های نیروگاهی و بیمارستانی

طرح و ساخت پروژه های مسکونی و تجاری

مشارکت در ساخت و نوسازی بافت شهری

مدیریت پیمان پروژه های ساختمانی