با توجه به پتانسیل های موجود در شرکت آدیش راد تدبیر علاوه بر اجرای پروژه های پیمانکاری و انبوه سازی، موجبات این مهم فراهم گردیده که در ساختار بخش ساختمان شرکت آدیش راد تدبیر بر اساس تدبیر مهندسی، مطالعات و امکان سنجی های لازم پروژه هایی کاملاً اختصاصی تعریف، طراحی و اجرا گردد. علاوه برآن مشارکت های ویژه سرمایه گذاری در صنعت ساختمان نیز از طریق این دپارتمان پیگیری می گردد به نحویکه پروژه هایی بر اساس مشارکت با علاقمندان ، سرمایه گذاران، سازمان ها، ارگان های خصوصی و دولتی و شرکت های ساختمانی، طراحی و اجرا می شود.این پروژه ها می توانند در قالب طرح های ، تهاتر، کلید در دست، فاینانس و سایر موارد مورد توافق انجام شود